توجه : قيمتي که در هنگام سفارش مشتري در پيش‌­ فاکتور منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد.

فايلهاي موجود در اين سايت جزو دسته مطبوعات ، کتاب و خدمات آموزشي بوده و مشمول ماليات نمي باشد.

فروشگاه اینترنتی نمونه سوالات استخدامی .: آزمون ها :.
بررسي اجمالي جستجوي دانلود
مجموعه: نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت و معدن
فايل ها :
رشته امور مالی مالیاتی(سوالات آزمون87-88)

دانلود
دانلود

رشته امور مالی مالیاتی(سوالات آزمون سال87-88 بانک صنعت و معدن)شامل 117 سوال و 22 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی- امور مالی - 10000 ریال
1390-12-20
1007.66 KB
1
رشته علوم اقتصادی (سوالات آزمون87-88)

دانلود
دانلود

رشته علوم اقتصادی(سوالات آزمون سال87-88 بانک صنعت و معدن)شامل 117 سوال و 22 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی - 10000 ریال
1390-12-20
1007.66 KB
9
رشته علوم بانکی(سوالات آزمون87-88)

دانلود
دانلود

رشته علوم بانکی(سوالات آزمون سال87-88 بانک صنعت و معدن)شامل 117 سوال و 22 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی - علوم بانکی - 10000 ریال
1390-12-20
1007.66 KB
41
رشته مدیریت (سوالات آزمون87-88)

دانلود
دانلود

رشته مدیریت (سوالات آزمون سال87-88 بانک صنعت و معدن)شامل 117 سوال و 22 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی - مدیریت - 10000 ریال
1390-12-19
1007.66 KB
10
رشته حقوق قصایی (سوالات آزمون87-88)

دانلود
دانلود

رشته حقوق قضایی(سوالات آزمون سال87-88 بانک صنعت و معدن)شامل 100 سوال و 20 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی - حقوق - 10000 ریال
1390-12-19
903.42 KB
16
رشته کامپیوتر (سوالات آزمون87-88)

دانلود
دانلود

رشته کامپیوتر(سوالات آزمون سال87-88 بانک صنعت و معدن)شامل 137 سوال و 25 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی - کامپیوتر - 10000 ریال
1390-12-19
1.19 MB
45
رشته آمار کاربردی(سوالات آزمون87-88)

دانلود
دانلود

رشته آمار کاربردی(سوالات آزمون بانک صنعت و معدن87-88)137 سوال و 26 صفحه - کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی - آمار - 10000 ریال
1390-12-19
1.12 MB
4
رشته حسابداری(سوالات آزمون سال87-88)

دانلود
دانلود

رشته حسابداری(سوالات آزمون سال87-88 بانک صنعت و معدن)شامل 117 سوال و 22 صفحه- کامپیوتر - هوش - ریاضیات - اطلاعات عمومی و ادبیات فارسی - حسابداری - 10000 ریال
1390-12-19
1007.66 KB
14